Rajesh Sharma

Founder & CEO

Yash Gupta

Marketing Coordinator

Ashish Mishra

App Growth Expert

Akash sharma

Creative Visual Manager

Sharang Gautam

Digital Marketing Executive

Akshay

Senior PHP Developer